Política de privacidade

O Concello de Narón a través do dominio naron.biblioteca.es, facilita información de interese xeral da cidade e en particular información e xestións propias da organización municipal.

Asimismo, o Concello de Narón non asume responsabilidade algunha en relación co material incluido nestas páxinas. Dito material consiste únicamente en información pública de carácter xeral e non ofrece necesariamente información completa, exacta ou actualizada. En ningún caso poderá ser vinculante para a resolución dos procedementos administrativos, que se acharán suxeitos exclusivamente á normativa que lles sexa de aplicación.

O Concello de Narón non se responsabiliza do acceso ou uso dos contidos. Da mesma forma o Concello de Narón non se responsabiliza dos accesos e contidos que aparezan nas ligazóns a outros dominios que se inclúen no dominio naron.biblioteca.es.

Toda a información contida no dominio  naron.biblioteca.es, poderá ser modificada e actualizada polo Concello de Narón sen necesidade de previo aviso.

O tratamento dos datos de carácter persoal que se recollen a través do dominio naron.biblioteca.es suxéitase aos dispostos na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal. O interesado poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos establecidos na lexislación aplicable.

O Concello de Narón pon a disposición dos usuarios da web, unha dirección de correo para que poidan manifestar as súas queixas e comentarios en relación cos contidos e informacións que se faciliten a través da páxina, que serán debidamente atendidos, corrixindo inmediatamente aquelas situacións que representen un prexuízo, non respondan á verdade ou supoñan ofensa para persoas ou colectivos.